slika


Pojmovi i poslovi u osiguranju«Osiguravač»

akcionarsko društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju života.

«Ponuđač»

lice koje podnosi pisanu ponudu o osiguranje.

«Ugovarač osiguranja»

lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju (lice koje plaća premiju).

«Osiguranik»

lice od koje je osigurano i od čijeg osiguranog slučaja zavisi isplata osigurane sume.

«Korisnik»

lice kome se isplaćuje ugovorena osigurana suma.

«Ponuda»

pismena izjava volje ugovarača osiguranja učinjena Osiguravaču kojom traži zaključenje ugovora o osiguranju.

«Polisa»

pisana isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

«Dodatak uz polisu»

isprava o naknadno zaključenom osiguranju.

«Osigurani slučaj»

budući neizvjestan i od volje osiguranika nezavisni događaj koji je pokriven polisom osiguranja.

«Premija»

novčani iznos koji je ugovarač osiguranja dužan platiti po zaključenom ugovoru o osiguranju.

«Osigurana suma»

ugovoreni iznos koji je osiguravač dužan da isplati kada nastupi osigurani slučaj.

«Otkupna vrijednost»

novčani iznos koji je ugovaraču, odnosno drugom imaocu prava otkupa osiguranja dužan da isplati osiguravač u slučaju prijevremenog raskida ugovora, a u skladu sa Tabelom otkupnih vrijednosti.

«Redukovana vrijednost»

iznos na koji se smanjuje ugovorena osigurana suma, kao posledica neplaćanja premije, a u skladu sa Tabelom redukovanih vrijednosti, bez daljeg plaćanja premije (kapitalizacija).

- Agent prodaje

Agenti osiguranja prodaju pojedincima ili preduzećima polise osiguranja koje im obezbeđuju zaštitu od raznih vrsta rizika i gubitaka. Mnogi ljudi svoj prvi kontakt s osiguravajućim društvom imaju upravo preko agenta osiguranja. Ovi profesionalci pomažu pojedincima, porodicama i preduzećima da izaberu polisu osiguranja koja najbolje štiti njihove živote i zdravlje, ali i automobile, nakit, lične vrednosti, nameštaj, kućne aparate, preduzeća i druge oblike vlasništva.

Odgovornosti agenta osiguranja:

- Kontaktiranje klijenata

- Prezentacija ponude

- Ugovaranje polisa

- Priprema izvještaja

- Održavanje popisa podataka

- Pružanje pomoći osiguravajućem društvu pri isplati osiguranika

- Zastupnik

Zastupnik u osiguranju zaključuje ugovore o osiguranju (izdavanje polise) u ime i za račun osiguravača. Zastupnik u osiguranju je osoba koju je osiguravajuća kuća ovlastila za zaključivanje ugovora o osiguranju, gdje osiguravajuća kuća može dati ovlašćenje za zaključivanje svih vrsta osiguranja ili za samo neke vrste osiguranja. Ako je dato ovlašćenje za zaključivanje samo nekih vrsta osiguranja, tada se u ovlašćenju navodi za koje vrste osiguranja je zastupnik ovlašćen. Mogu prodavati i životno i neživotno osiguranje. Zastupnik u osiguranju u svom radu obavlja prodajnu prezentaciju, koja se sastoji od uspostavljanja kontakata sa osiguranikom, definisanja potreba osiguranika, prezentiranja proizvoda i nužnih objašnjenja te samo sklapanje polise osiguranja. Zastupnici u osiguranju prodaju pojedincima ili preduzećima polise osiguranja koje im omogućavaju zaštitu od raznih vrsta gubitaka. Pomažu pojedincima, porodicama i poduzećima da izaberu polisu osiguranja koja najbolje štiti njihove živote, zdravlje i imovinu. Zastupnici u osiguranju pripremaju izvještaje, održavaju popise podataka i u slučaju nastanka štetnog događaja pomažu osiguravajućem društvu da isplati osiguranika. Zastupnik u osiguranju može raditi za određenu agenciju ili kao nezavisni zastupnik, koji radi za nekoliko osiguravajućih društava istovremeno (osiguravajući brokeri). Najčešće su ekskluzivnim ugovorom vezani za određeno osiguravajuće društvo. Zastupnici u osiguranju sami pronalaze svoje klijente i dobijaju mnogo novih potencijalnih klijenata preporukom postojećih, te je zato važno da održavaju redovne odnose sa svojim klijentima. Sticanjem zadovoljnog kruga klijenata, koji će zastupnika preporučiti drugim potencijalnim klijentima, ključ je uspjeha u ovom poslu. Posao zastupnika osiguranja ključan je za osiguravajuću kuću koju zastupa pred klijentima i na kraju zaključuje posao na obostrano zadovoljstvo. Da bi postali zastupnik u osiguranju potrebno je položiti ispit I dobiti licencu od Agencije za nadzor osiguranja. Zastupnik može imati i licencu za posredovanje u osiguranju.

- Posrednik

Posrednik u osiguranju nezavistan stručnjak čiji je cilj da pruži pomoć prilikom odabira polise osiguranja. Posreduje u odnosu osiguravajuće kuće i klijenta (osiguranika). Posrednik u osiguranju zastupa klijenta. Posrednik ili 'broker' za osiguranje je savjetnik ili konsultant za osiguranje imovine i osoba koji razumije potrebe i djelatnost klijenta, pomaže im u upravljanju rizicima te posreduje pri sklapanju ugovora. Posrednik je u svom poslu, nije kontrolisan od niti jednog osiguravajućeg društva iako profesionalno sarađuje sa svima, detaljno poznaje proizvode osiguranja i osiguravajuće kuće na tržištu te njihove mogućnosti (kadrove, bonitet, dobre i slabe strane, sastav reosiguranja itd.), pruža kompletnu uslugu klijentima a ujedno inicira nove proizvode i usluge u saradnji sa osiguravajućim kućama. Da bi postali posrednik u osiguranju potrebno je položiti ispit i dobiti licencu od Agencije za nadzor osiguranja. Posrednik može imati i licencu za zastupanje u osiguranju.

- Aktuar

Aktuar je po obrazovanju matematičar, stručnjak za račun verovatnoće koji se koristi statističkim podacima i na osnovu njih daje finansijska predviđanja u oblasti osiguranja, amortizacije i sl. Mjesto aktuara je u direkcijama banaka, osiguravajućih društava i uopšte u svim finansijskim službama. To nije knjigovođa koji pravi bilans, nego kalkulator koji tačno određuje moguće rezultate neke finansijske operacije, vodeći računa o riziku. Zarada ili gubici zavise od toga da li je on sve tačno sagledao I proračunao. U osiguravajućim zavodima aktuar određuje visinu premija na osnovu statistika o učestlosti nesrećnih slučajeva ili o dužini života u raznim pozivima i društvenim sredinama. Zato se često rukovodioci u službi osiguranja popunjavaju iz redova aktuara vičnih predviđanju. Zanimanje aktuara obuhvata i sledeće: pripremu podataka i proračuna za mišljenje o finansijskim izveštajima I godišnjem izvještaju, pripremu podataka za mišljenje o sprovođenju politike osiguranja, pripremu podataka za mišljenje o predlozima akata poslovne politike i njihovim izmjenama i dopunama, projektovanje i razvoj novih proizvoda, učešće u programu aktuarske edukacije organa nadzora nad djelatnošću osiguranja, praćenje zakonskih i drugih propisa iz oblasti aktuarstva, saradnja na zajedničkim projektima i ostali aktuarski poslovi u smislu Zakona o osiguranju. Da bi postali Aktuar u osiguranju potrebno je položiti ispit i dobiti licencu od Agencije za nadzor osiguranja.

- Procjenitelj šteta

Osiguravajuća društva omogućavaju da se osiguraju razne pokretnosti i nepokretnosti. Na osnovu izvršene analize procenitelja vrIJednosti, ugovara se polisa osiguranja na osnovu koje se se utvrđuje vrIJednost osigurane pokretnosti ili nepokretnosti, osigurana suma, kao i uslovi i tarife pod kojima je određena pokretnost ili nepokretnost osigurana. Ukoliko šteta nastane, a u okviru je uslova pod kojima je predmet osiguranja osiguran, neophodna je procJena štete, kako bi se utvrdila vrIJednost štete i kako bi se ugovor mogao realizovati. Odgovornosti procenitelja štete: - Izlazak na mesto nastanka štete - Utvrđivanje vrijednosti štete - Utvrđivanje uzroka štete - Sačinjavanje zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju - Davanje osnovnih informacija osiguranicima o potrebnoj dokumentraciji

slika

        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV